O Fundacji

Fundacja Przyszłość Pokoleń została powołana do życia w 2014 roku. Misją Fundacji jest budowanie silnego, dobrze zorganizowanego społeczeństwa, a przez to czynienie z Polski państwa lepszego do życia dla przyszłych pokoleń. Realizujemy swoje cele poprzez oparcie na idei synergii, współpracy i integracji międzypokoleniowej – czerpiąc z wiedzy i doświadczenia życiowego osób starszych oraz z zaangażowania i witalności młodego pokolenia.

Misja Fundacji Przyszlość Pokoleń

Jednym z głównych problemów naszego państwa jest brak myślenia strategicznego w kluczowych sprawach o zasięgu ogólnonarodowym. Wśród elit politycznych próżno dostrzec podejmowanie decyzji w oparciu o perspektywę długoterminową. Wyciągając wnioski z przeszłości, chcemy inspirować do myślenia o konkretnych problemach szerzej niż w perspektywie kilkuletniej, ograniczonej do następnych wyborów.

Powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń w celu proponowania, jak również wdrażania konkretnych rozwiązań , we współpracy z czołowymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki. Nasza działalność koncentruje się na dwóch płaszczyznach:

  1. analityczno-eksperckiej, w ramach której Fundacja służy zapleczem intelektualnym poprzez przygotowywanie analiz i raportów;
  2. społeczno-edukacyjnej, poprzez którą Fundacja i jej wolontariusze docierają bezpośrednio do zainteresowanych środowisk – w szczególności poprzez szkolenia i materiały upowszechniające wiedzę na tematy społecznie doniosłe.

Celem Fundacji jest animowanie działań na rzecz dobra Rzeczypospolitej, bacząc by poruszana problematyka była analizowana w perspektywie długoterminowej – z myślą o przyszłych pokoleniach.

Zarząd fundacji

Tomasz Wiśliński

Prezes.

Od ponad dekady zaangażowany w prace organizacji pozarządowych o charakterze charytatywnym, sportowym, a następnie obywatelskim. Kolejno: Komendant Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nysie ( 2007- 2008 ), Wiceprezes Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Athletics Nysa ( 2008 – 2011 ), lider Inicjatywy Studenckiej Sapere Aude ( 2009 – 2011 ), Wiceprezes Fundacji Sapere Aude ( 2012 – 2013 ), Wiceprezes Instytutu Studiów Obywatelskich ( 2013 – 2014 ), Prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń ( 2014 – ).

Mateusz Jabłoński

Wiceprezes zarządu.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i obecnie student ostatniego semestru Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Business Administration. W grudniu 2014 r. zakończył aplikację adwokacką, zdał egzamin zawodowy i uchwałą z czerwca 2015 r. został wpisany na listę adwokatów w Izbie Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął w roku 2009, rozwijając swoje umiejętności zarówno poprzez pracę w renomowanej kancelarii prawnej, jak i czołowym, polskim banku.

Jakub Nyziak

Członek zarządu.

Absolwent prawa i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Na studiach działał m. in. w samorządzie studenckim oraz Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Aktywny uczestnik inicjatyw społecznych we Wrocławiu i swoim rodzinnym Sieradzu. Żywo zainteresowany problematyką samorządu terytorialnego, szeroko pojętego prawa rodzinnego oraz relacji państwo – obywatel.