RAPORTY I ANALIZY

Ronald Reagan powiedział kiedyś, że „politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”. Świat mediów z kolei ma skłonność do serwowania przekazu krótkiego i konkretnego, który w przestrzeni publicznej pojawia się jak efemydra.

Opracowania Fundacji Przyszłość Pokoleń częstokroć stają poza linią politycznego i medialnego sporu. Dokładamy starań, żeby rozwiązania przez nas proponowane były przydatne dla wszystkich obywateli. Często dotykamy tematów szczegółowych, technicznych a przez to może niemedialnych, lecz mogących dotknąć każdego z nas. Szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniu postulatu dobrej legislacji. Uważamy bowiem, że dobrze tworzone prawo jest podstawą bezpiecznego, przyjaznego państwa; dobrej, niebiurokratycznej administracji oraz silnej gospodarki narodowej.

  Image

  Celem opracowania jest zaprezentowanie problemu, z jakim boryka się wiele osób w podeszłym wieku, tj. wykluczenia oraz dyskryminacji.  W niniejszym raporcie staramy się scharakteryzować grupę osób starszych w oparciu o dane demograficzne oraz wyróżniające ją cechy psychologiczne i społeczne. Przedstawiamy również dane ilościowe na temat przestępczości wśród osób starszych w ujęciu dynamicznym, a także podejmujemy próbę przybliżenia najczęściej popełnianych czynów zabronionych. W raporcie przedstawione są również wybrane inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w Polsce.

   Opracowany w kooperacji ze Stowarzyszeniem Koliber oraz Fundacją Polska Jutra raport, opisuje proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opisano w nim istotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zakres i dające się przewidzieć konsekwencje zapowiadanych zmian w obowiązujących przepisach.

    Raport przybliża aktualne dane dotyczące sytuacji seniorów w Polsce a także przybliża główne nurty polskiej polityki senioralnej i podstawowe akty ją regulujące. Autor dokonuje analizy zagrożeń i możliwości funkcjonowania osób starszych na współczesnym rynku pracy, jak również proponuje pojęcie wykluczenia kompetencyjnego, jako najlepiej opisującego marginalizację seniorów ze względu na ograniczenia dostępności oferty edukacyjnej.

     Wysiłkiem Fundacji Przyszłość Pokoleń powstał raport o obowiązującym stanie rejestracji fundacji i stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS wraz z propozycją zmian legislacyjnych.

     Poddajemy tym samym pod dyskusję proponowaną przez nas zmianę prawa, która zakłada stworzenie portalu internetowego, nazwanego przez nas roboczo jako „NGO24”. Platforma ta, umożliwiałaby rejestrację organizacji pozarządowej w przeciągu zaledwie jednej doby. Znacznie ograniczyłaby koszty rejestracji oraz drastycznie zmniejszyłaby ilość biurokratycznych obowiązków, które skutecznie odstraszają wielu społeczników przed założeniem własnej organizacji pozarządowej.

      Postawiona w raporcie diagnoza i propozycje zmian dotyczą niekonsekwencji ustawodawcy względem osób uzyskujących status repatrianta. Przeprowadzona analiza została poczyniona na kanwie przypadku, który trafił przed polski Sąd Najwyższy.

      Poprzedzona wnikliwą analizą stanu prawnego opinia prawna, zwracająca uwagę na nadmiernie obciążające obowiązki w zakresie archiwizacji akt pracowniczych. Fundacja wskazała na brak racjonalności obowiązujących przepisów, czym zapoczątkowała pracę nad nowelizacją przepisów.