Wykluczenie cyfrowe, nazywane także wykluczeniem informacyjnym to termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do techniki informatycznej, a tymi, które takiego dostępu nie mają. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi a niepołączonymi z siecią. Jedną z przyczyn tej „przepaści cyfrowej” jest brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. W wymiarze regionalnym stopień urbanizacji jest ważnym czynnikiem ułatwiającym dostęp i dającym możliwość korzystania z technik informatycznych i telekomunikacyjnych.

Jako Fundacja wyrażamy przekonanie, że wykluczenie cyfrowe jest jednym z głównych powodów szeroko pojętego wykluczenia społecznego, dlatego też potrzebne są działania zmierzające do minimalizacji tego zjawiska.