Dokumenty

Wysiłkiem Fundacji Przyszłość Pokoleń powstał raport o obowiązującym stanie rejestracji fundacji i stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS wraz z propozycją zmian legislacyjnych.

Poddajemy tym samym pod dyskusję proponowaną przez nas zmianę prawa, która zakłada stworzenie portalu internetowego, nazwanego przez nas roboczo jako “NGO24”. Platforma ta, umożliwiałaby rejestrację organizacji pozarządowej w przeciągu zaledwie jednej doby. Znacznie ograniczyłaby koszty rejestracji oraz drastycznie zmniejszyłaby ilość biurokratycznych obowiązków, które skutecznie odstraszają wielu społeczników przed założeniem własnej organizacji pozarządowej.

____________________

Poprzedzona wnikliwą analizą stanu prawnego opinia prawna, zwracająca uwagę na nadmiernie obciążające obowiązki w zakresie archiwizacji akt pracowniczych. Fundacja wskazała na brak racjonalności obowiązujących przepisów, czym zapoczątkowała pracę nad nowelizacją przepisów.

______________________

Postawiona w raporcie diagnoza i propozycje zmian dotyczą niekonsekwencji ustawodawcy względem osób uzyskujących status repatrianta. Przeprowadzona analiza została poczyniona na kanwie przypadku, który trafił przed polski Sąd Najwyższy.

____________________

Będący efektem kilkuletniej społecznej współpracy Fundacji z organizacjami senioralnym poradnik, zawierający najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.

Image
Skip to content