RAPORTY I ANALIZY

Ronald Reagan powiedział kiedyś, że „politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”. Świat mediów z kolei ma skłonność do serwowania przekazu krótkiego i konkretnego, który w przestrzeni publicznej pojawia się jak efemydra.

Opracowania Fundacji Przyszłość Pokoleń częstokroć stają poza linią politycznego i medialnego sporu. Dokładamy starań, żeby rozwiązania przez nas proponowane były przydatne dla wszystkich obywateli. Często dotykamy tematów szczegółowych, technicznych a przez to może niemedialnych, lecz mogących dotknąć każdego z nas. Szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniu postulatu dobrej legislacji. Uważamy bowiem, że dobrze tworzone prawo jest podstawą bezpiecznego, przyjaznego państwa; dobrej, niebiurokratycznej administracji oraz silnej gospodarki narodowej.

  Image

  Niniejsze opracowanie podejmuje próbę przynajmniej częściowego opisu aktualnego stanu możliwości rozwoju kompetencji w trzecim sektorze, tj. w działających w Polsce organizacjach pozarządowych. Na łamach kolejnych części opracowania pochylono się nad specyfiką organizacji pozarządowych w kontekście pożądanych w nich kompetencji. Podjęto próbę przede wszystkim zestawienia perspektywy „komercyjnego” rynku pracy oraz rynku pracy który tworzy sektor organizacji pozarządowych. W finalnej części niniejszego opracowania zaprezentowano założenia oraz podjęto próby strukturyzacji pomysłu Fundacji Przyszłość Pokoleń w przedmiocie utworzenia nowego instrumentu dedykowanego organizacjom pozarządowym, pragnącym rozwijać kompetencje swoich członków.

  Celem przedmiotowego raportu jest analiza prawna obecnych przepisów prawnych dotyczących tworzenia budżetu obywatelskiego. Przedmiotowy raport został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich koncentruje się na przedstawieniu historii budżetów partycypacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w innych państwach. Druga część obejmuje analizę procedury związanej z uchwalaniem oraz wykonywaniem budżetów obywatelskich w gminach. Ostatnia zaś zawiera rekomendację, które zdaniem Fundacji mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

  Niniejszy raport koncentruje się na opisie świadczenia pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego, z perspektywy seniora i pracodawcy. W kolejnej części opisana została sytuacja aktywnych zawodowo emerytów, w wybranych, innych państwach. W ostatnim rozdziale przestawione zostały wnioski i rekomendacje płynące z rozważań poczynionych w poprzednich częściach raportu.

  W skład niniejszego raportu wchodzą dwie części: teoretyczna – oparta na aktualnych raportach oraz prognozach dotyczących rynku pracy, literaturze przedmiotu i rozważaniach, oraz praktyczna – zawierająca rekomendacje w kwestii przeciwdziałania zjawisku, składające się na zbiór praktycznych rozwiązań powstałych na bazie wcześniejszych rozważań oraz dobrych praktyk.

  Przedmiotem raportu są najważniejsze instrumenty prawne i przepisy, które w ocenie autorów chronią lub mogą chronić osoby starsze przez niekorzystnym zawieraniem umów lub pomóc im, gdy taką umowę zawrą. Uwaga została skupiona na trzech obszarach, które były najczęściej podnoszone przez seniorów podczas prowadzonych przez Fundację szkoleń, czyli: prawach konsumentach, prawie regulującym szeroko pojęty rynek finansowy oraz prawie procesowym. 

  Celem raportu jest podkreślenie możliwych sposobów polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych, uwarunkowań i barier w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, na tle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ocena regulacji prawnych i kierunek oczekiwanych zmian.

  Celem raportu jest ukazanie i uzasadnienie obligatoryjności instytucjonalizacji relacji polsko-ukraińskiej na poziomie pozarządowym. W związku z tym, przeanalizowana została faktografia polityczna, społeczna i ekonomiczna odnosząca się do realiów i współczesnych stosunków polsko-ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń w kontekście deficytów instytucjonalnych tychże relacji.

  do projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86)

  do art. 15 pkt 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1532; dalej jako: nowela) pod kątem konsekwencji wprowadzenia obowiązkowego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla członków zarządu fundacji i stowarzyszeń pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania.

  Poprzedzona wnikliwą analizą obecnego stanu prawnego i wpływu projektowanej zmiany art. 388 ustawy – Kodeks Cywilny na sytuację procesową wierzycieli i zakres ochrony podmiotu wyzyskiwanego wobec instytucji już uregulowanych prawnie.

  Uchwalona 11 lipca 2014 roku ustawa o petycjach miała być długo wyczekiwaną, kompleksową realizacją normy wyrażonej w art. 63 Konstytucji RP. Kolejne lata obowiązywania ustawy nie przełożyły się jednak na znaczący wzrost liczby petycji, składanych przez obywateli do organów władzy publicznej. Autorzy analizy dokonują przeglądu rozwiązań zawartych w zaledwie kilkunastu artykułach ustawy. Poddają krytyce niektóre rozwiązania wskazując na ich nieprzydatność, jak również proponują zmiany mogące, po pierwsze – zapewnić sprawność postępowania w przedmiocie wniesionej petycji, a po drugie – realinie zwiększyć wpływ obywateli na działania władzy publicznej poprzez ten gwarantowany konstytucyjnie instrument.

   Na podstawe przeprowadzonych dla Fundacji badań dotyczących wykorzystania aplikacji mobilnych i internetu przez najstarszych Polaków, dokonano analizy dynamicznego zjawiska wzrostu popularności cyfrowych innowacji i preferencji seniorów, szczególnie w kontekście pandemii koronawirusa. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że wielu seniorów pokłada w rozwoju aplikacji mobilnych spore nadzieje na poprawę ich codziennego funkcjonowania.

    Celem opracowania jest zaprezentowanie problemu, z jakim boryka się wiele osób w podeszłym wieku, tj. wykluczenia oraz dyskryminacji.  W niniejszym raporcie staramy się scharakteryzować grupę osób starszych w oparciu o dane demograficzne oraz wyróżniające ją cechy psychologiczne i społeczne. Przedstawiamy również dane ilościowe na temat przestępczości wśród osób starszych w ujęciu dynamicznym, a także podejmujemy próbę przybliżenia najczęściej popełnianych czynów zabronionych. W raporcie przedstawione są również wybrane inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w Polsce.

     Opracowany w kooperacji ze Stowarzyszeniem Koliber oraz Fundacją Polska Jutra raport, opisuje proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opisano w nim istotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zakres i dające się przewidzieć konsekwencje zapowiadanych zmian w obowiązujących przepisach.

      Raport przybliża aktualne dane dotyczące sytuacji seniorów w Polsce a także przybliża główne nurty polskiej polityki senioralnej i podstawowe akty ją regulujące. Autor dokonuje analizy zagrożeń i możliwości funkcjonowania osób starszych na współczesnym rynku pracy, jak również proponuje pojęcie wykluczenia kompetencyjnego, jako najlepiej opisującego marginalizację seniorów ze względu na ograniczenia dostępności oferty edukacyjnej.

       Wysiłkiem Fundacji Przyszłość Pokoleń powstał raport o obowiązującym stanie rejestracji fundacji i stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS wraz z propozycją zmian legislacyjnych.

       Poddajemy tym samym pod dyskusję proponowaną przez nas zmianę prawa, która zakłada stworzenie portalu internetowego, nazwanego przez nas roboczo jako “NGO24”. Platforma ta, umożliwiałaby rejestrację organizacji pozarządowej w przeciągu zaledwie jednej doby. Znacznie ograniczyłaby koszty rejestracji oraz drastycznie zmniejszyłaby ilość biurokratycznych obowiązków, które skutecznie odstraszają wielu społeczników przed założeniem własnej organizacji pozarządowej.

        Postawiona w raporcie diagnoza i propozycje zmian dotyczą niekonsekwencji ustawodawcy względem osób uzyskujących status repatrianta. Przeprowadzona analiza została poczyniona na kanwie przypadku, który trafił przed polski Sąd Najwyższy.

        Poprzedzona wnikliwą analizą stanu prawnego opinia prawna, zwracająca uwagę na nadmiernie obciążające obowiązki w zakresie archiwizacji akt pracowniczych. Fundacja wskazała na brak racjonalności obowiązujących przepisów, czym zapoczątkowała pracę nad nowelizacją przepisów.

        Skip to content