Fundacja Przyszłość Pokoleń od wielu lat działa na rzecz bezpieczeństwa osób starszych, również poprzez bieżącą analizę zmian w prawie.

Najnowszą publikacją w tym zakresie jest opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1344) w przedmiocie projektowanej zmiany art. 388 Kodeksu Cywilnego.

Opinia została poprzedzona analizą obecnego stanu prawnego i wpływu projektowanej zmiany art. 388 kc na sytuację procesową wierzycieli i zakres ochrony podmiotu wyzyskiwanego wobec instytucji już uregulowanych prawnie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą opinią dostępną pod linkiem:
https://przyszloscpokolen.pl/opinia.pdf

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO