Miło nam poinformować że Fundacja Przyszłość Pokoleń rozpoczyna realizację zadania “e- Senior – edukacja dla aktywizacji”!

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji osób starszych, wdrażając tym samym w życie idee społeczeństwa obywatelskiego, także pośród starszego pokolenia. Sposobem, który jako Fundacja uważamy za przynoszący wymierne rezultaty jest przeciwdziałanie wykluczeniu – w szczególności wykluczeniu cyfrowemu. Wszystkie instytucje, formalne jak i nieformalne grupy senioralne – (np. kluby seniora, koła gospodyń wiejskich) czy lokalnych liderów – zapraszamy do współpracy!

Wraz ze starzejącym się społeczeństwem, w ostatnich latach, na skutek przemian społecznych oraz usilnych starań państwa o aktywizację seniorów, coraz popularniejsze stają się postawy odznaczające się aktywnością osób w wieku postprodukcyjnym. W wyniku zmian struktury demograficznej, których cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pod koniec lat 90. XX wieku wprowadziła w sferę polityki społecznej i gospodarki koncepcję aktywnego starzenia się (active ageing). Według badania CBOS “Korzystanie z internetu” z roku 2018 r., zaledwie 25% osób w grupie wiekowej 65 i więcej lat deklaruje, że są użytkownikami internetu. Dane te zasadniczo pokrywają się z deklarowaniem korzystania z komputera w ogóle. Odsetek ten stoi w wyraźnym kontraście z liczbą użytkowników internetu w przedziale wiekowym 18-24 lat, sięgającym 100% respondentów.

W ramach projektu, Fundacja Przyszłość Pokoleń, w ramach 20 dni warsztatowych, przeszkoli 100 seniorów z różnych części kraju. Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń w trakcie zajęć praktycznych, będą mogli poznać podstawy funkcjonowania komputera i zapoznać się z dobrodziejstwami (i zagrożeniami!) jakie wynikają z korzystania z  internetu.

Jeżeli chcieliby Państwo, ażeby bezpłatne szkolenie w ramach projektu odbyło się także w Państwa miejscowości – prosimy o kontakt z Fundacją!

Projekt “e-Senior – edukacja dla aktywizacji” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.